ALGEMENE VOORWAARDEN van Pieter Spoelstra Producties BV(PSP), verbonden aan offertes door Pieter Spoelstra Producties BV

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief offertes, mondelinge afspraken, overeenkomsten en intentieverklaringen) tussen Pieter Spoelstra Producties en de opdrachtgever van Pieter Spoelstra Producties. Wanneer enige bepaling van de Algemene Voorwaarden niet geldig blijkt, blijven de overige elementen in de Algemene Voorwaarden van kracht.

1.2

De belangrijkste algemene voorwaarde voor samenwerking met Pieter Spoelstra Producties is menselijke interactie, waarbij wederzijds respect de drijvende factor is. Elke vorm van samenwerking zal doorlopend getoetst worden op menselijkheid, aandacht, humor en interesse voor elkaar. Het niet respecteren van deze voorwaarde kan stopzetting van de samenwerking betekenen vanuit Pieter Spoelstra Producties.

1.3

Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden of in de offerte/overeenkomst die wederzijds is opgesteld, zijn alleen geldig indien Pieter Spoelstra Producties deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

1.4

Offertes en mondelinge (prijs-) afspraken zijn geldig gedurende 1 maand na dagtekening of datum van overleg. Artikel 2: Bepaling van samenwerking”

2.1

De samenwerking tussen Pieter Spoelstra Producties en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling Pieter Spoelstra Producties een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en Pieter Spoelstra Producties deze opdracht accepteert. De vorm van samenwerking wordt vastgelegd in een offerte. Voor werkzaamheden waarvoor geen offerte wordt verzonden, geldt de factuur tevens als overeenkomst, welke wordt geacht de samenwerking volledig weer te geven.

2.2

Alle handelingen die worden verricht als gevolg van het in 2.1 bepaalde, zijn een uitvoering van de overeenkomst. Pieter Spoelstra Producties is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren, waarbij een onderbroken uitvoering van de opdracht mogelijk is.

2.3

In het geval van opdrachten van Pieter Spoelstra Producties die niet schriftelijk door Pieter Spoelstra Producties zijn bevestigd,zal behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst uitsluitend door Pieter Spoelstra Producties worden gegeven. Als de opdrachtgever rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.

2.4

Pieter Spoelstra Producties behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren. De samenwerkingsafspraken gelden nu en niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5

Pieter Spoelstra Producties is gerechtigd om voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

2.6

Indien bij betrokken partijen onduidelijkheid ontstaat over enige onderdelen van samenwerking, zullen in overleg deze onderdelen besproken en mogelijk geherformuleerd worden, losstaand van de mogelijke (kosten-) implicaties die de eerdere interpretatie van de samenwerkingsvorm tot gevolg heeft gehad. Artikel 3 – Tarieven

3.1

De betaling van de door Pieter Spoelstra Producties te verrichten werkzaamheden gebeurt:

voor arbeidsuren, voorbereiding, advies, kantoormaterialen, administratie en in één uurtarief exclusief BTW, dan wel conform de door PSP daarvoor specifieke geoffreerde productie fee te bedragen; de opdrachtgever spreekt uitdrukkelijk uit met de verbintenis met PSP dat zij de prestaties van PSP kent en accepteerd en dat deze betaling ook in verhouding staat tot de geleverde arbeid.

3.2

In de tarieven zijn niet begrepen de kosten van reizen, maaltijden op locatie, vervoer, overnachting, verzendkosten en overige extra kosten of belastingen of leges of technische tekeningen en berekeningen nodig voor werkzaamheden die onlosmakelijk met de samenwerking zijn verbonden. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever. Alle door Pieter Spoelstra Producties aan de opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.

3.3

Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren door welke oorzaak dan ook verhoogd of verlaagd worden, is Pieter Spoelstra Producties gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen en met de opdrachtgever te verrekenen.

3.4

Pieter Spoelstra Producties kan niet aan een aanbieding gehouden worden, wanneer redelijkerwijs te begrijpen is dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Betaling

4.1

Pieter Spoelstra Producties zal met de opdrachtgever heldere afspraken maken over de betaling van voorschotnota′s,tussennotas en de eindafrekening. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden terugbetaald.

4.2

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen notas binnen 14 dagen na factuurdatum aan Pieter Spoelstra Producties te worden betaald. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. 4.3

De op de bankafschriften aangegeven betalingsdag wordt als de dag van betaling aangemerkt. Geschillen van welke aard dan ook staan los van de genoemde betalingsverplichtingen.

4.4

Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Pieter Spoelstra Producties op de opdrachtgever beschouwd.

4.5

De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten name van de opdrachtgever, ook wanneer de samenwerking beëindigd is. Wanneer de opdrachtgever optreedt als tussenpersoon en geen eigen verplichtingen wenst te hebben, dient dit uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de opdracht te worden aangegeven.

4.6

Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.2 genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Daarmee isde opdrachtgever rente aan Pieter Spoelstra Producties verschuldigd over openstaande vorderingen van 1,22% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Pieter Spoelstra Producties op schadevergoeding op basis van de wet.

4.7

Alle kosten van invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de aan Pieter Spoelstra Producties verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de geldende incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten. De incassokosten worden berekend over het gehele door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, inclusief genoemde rente van 1,22%.

Artikel 5 – werkzaamheden/garantie/eigendom

5.1

Pieter Spoelstra Producties garandeert dat zij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten. In de samenwerkingsovereenkomst zullen zo concreet mogelijke doelstellingen afgesproken worden, die als leidraad dienen in het realiseren en de garantie van de werkzaamheden.

5.2

De opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met het feit dat de gebruikte materialen, teksten, draaiboeken ed en –kennis eigendom is en blijft van Pieter Spoelstra Producties. Deze eigendom mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden in het kader van de samenwerking met Pieter Spoelstra Producties. Doorverkoop en andere vormen van gebruik buiten desamenwerking met Pieter Spoelstra Producties wordt gezien als oneigenlijk gebruik en is daarmee strafbaar.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1

Pieter Spoelstra Producties is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens deopdrachtgever aan Pieter Spoelstra Producties verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever geeft Pieter Spoelstra Producties het recht tot toepassing van artikel 8 (beëindiging).

6.2

Op grond van de aard van de werkzaamheden van Pieter Spoelstra Producties en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen is Pieter Spoelstra Producties niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden en zal Pietre Spoelstra Producties ten alle tijden een deugdelijke evenementenverzekeing eisen van de opdrachtgever. Hiermee zal de opdrachtgever de ingehuurde materialen en mensen verzekeren zonder enige verwijzing ennof vordering naar PSP.

6.3

Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheid door personeel in dienst bij Pieter Spoelstra Producties of andere personen met wie Pieter Spoelstra Producties samenwerkt, daaronder begrepen adviezendoor deze personen, is Pieter Spoelstra Producties niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.

6.4

De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Pieter Spoelstra Producties berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

6.5

De opdrachtgever zal Pieter Spoelstra Producties vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst dan wel enig door Pieter Spoelstra Producties ingevolge de overeenkomst verricht depot of andere handelingen. Hiertoe sluit de opdrachtgever een evenementenverzekering af. Artikel 7 – Overmacht

7.1

Bij overmacht is Pieter Spoelstra Producties gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deovereenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Ook kan Pieter Spoelstra Producties de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. In geval van opschorting zal Pieter Spoelstra Producties alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst (deels of geheel) te beëindigen.

7.2

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Pieter Spoelstra Producties tijdelijk of blijvend niet instaat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever. Ook ziekte, verlies van verstand, brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, computerstoring en storingen in post-, en telecommunicatie activiteiten, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Pieter Spoelstra Producties kan worden gevraagd dat zij haar verplichtingen naar haar opdrachtgever (verder) nakomt, gelden als overmacht.

7.3

Pieter Spoelstra Producties is altijd gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. delen van de samenwerking die reeds zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was nakomt, gelden als overmacht.

Artikel 8 – Beëindiging / Opschorting / Schadevergoeding

8.1 Indien de opdrachtgever:

zijn eigen faillissement aanvraagt in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient; of overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen; of enige verplichtingen uit kracht der wet contractuele condities jegens Pieter Spoelstra Producties niet of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet; wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal enige (resterende) schuld aan Pieter Spoelstra Producties onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.2 Pieter Spoelstra Producties is in de in artikel 8.1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen middels een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of aan Pieter Spoelstra Producties verschuldigd bedrag direct in zijn geheel op te eisen en/of voor de overeenkomst verder na te komen van de opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 – Informatieplicht 9.1 De opdrachtgever is gehouden Pieter Spoelstra Producties onmiddellijk te informeren indien zich (een van de) in artikel 8.1 sub 1 en 2 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen aan Pieter Spoelstra Producties niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie waarover Pieter Spoelstra Producties advies zal geven.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op elke samenwerking tussen Pieter Spoelstra Producties en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, onverminderd het recht van Pieter Spoelstra Producties eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken. Alle voorgaande Algemene Voorwaarden van Pieter Spoelstra Producties komen hiermee te vervallen.